DSCF8818

“สถาปนามูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน” ครบรอบ 6 ปี

ครบรอบ 6 ปี

สถาปนามูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน

วันมาฆบูชา  ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

 1. บริจาคสมทบทุนเพื่อการศึกษาให้กับพยาบาลที่จบการศึกษาปี 2564 เพื่อมาปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลแกลง จ.ระยอง จำนวน 120,000 บาท
 2. บริจาคสมทบทุนเพื่อก่อสร้างอาคารสงฆ์อาพาธ และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 100,000 บาท
 3. จัดตั้ง “กองทุนมูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถานเพื่อนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม” อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ยอดรวม 500,000 บาท
 4. ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร” จ.ระยอง จำนวน 50 ทุน
 5. ทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย สถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย จำนวน 11 ทุน
 6. ทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง จำนวน 11 ทุน
 7. ทุนสนับสนุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนและค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ทำการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี
 8. ทุนการศึกษาให้แก่ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ นักศึกษา นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่อาศัยอยู่บริเวณมูลนิธิฯ จำนวน 30 ทุน
 9. สมทบทุนจัดซื้อที่ดินสร้างศาลาการเปรียญ อู่ข้าว อู่น้ำ และห้องน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญ วัดอโยธยาราชธานี ประเทศอินเดีย จำนวน 10,000 บาท
************************************************
                  ดร.จวน คงแก้ว คณะกรรมการมูลนิธิฯ (อดีตผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนอง) กล่าววัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ  และรายงานผลงานที่ผ่านมาของมูลนิธิฯ และกล่าวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนตลอดจนให้ความช่วยเหลือทำบุญร่วมกับมูลนิธิฯ
                  ดร. จารุวรรณ ภักดีดำรงฤทธิ์ ที่ปรึกษามูลนิธิฯ  (อดีตผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) เป็นตัวแทนกล่าวเปิดงานพิธีมอบทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และนักเรียน นักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในวาระ”ครบรอบ 6 ปี วันสถาปนามูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน”
DSCF8696 DSCF8698 DSCF8701
 • มอบทุนการศึกษาให้แก่ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ นักศึกษา นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่อาศัยอยู่บริเวณมูลนิธิฯ จำนวน 30 ทุน
ท่านสุรพล กล่อมจิตต์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ เป็นตัวแทนมอบทุนผู้สูงอายุและนักเรียนฯ
DSCF8711 DSCF8717
กำนันชวดล เทืองน้อย นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบทุนนักเรียนฯ
DSCF8730 DSCF8739
 • มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร” จ.ระยอง จำนวน 50 ทุน
ท่านรัศมี วิศทเวทย์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เป็นตัวแทนมอบโดยมีนางอัญชลี อิสสรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแกลง วิทยสถาวร เป็นตัวแทนรับมอบ
DSCF8743
 • มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย สถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย จำนวน 11 ทุน
พตอ.ธนกฤต ไชยจารุวุฒิ อดีตรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4 เป็นตัวแทนมอบ
DSCF8747
 • มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง จำนวน 11 ทุน
พตอ.ประสิทธิ์ ฟักศรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลำลูกกา ปทุมธานี เป็นตัวแทนมอบ
DSCF8754
 • บริจาคสมทบทุนเพื่อการศึกษาให้กับพยาบาลที่จบการศึกษาปี 2564 เพื่อมาปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลแกลง จ.ระยอง จำนวน 120,000 บาท
ดร. จารุวรรณ ภักดีดำรงฤทธิ์ ที่ปรึกษามูลนิธิฯ เป็นตัวแทนมอบโดยมีแพทย์หญิงนิภา สกลไชย แพทย์โรงพยาบาลแกลงเป็นตัวแทนรับมอบ
DSCF8759
 • บริจาคสมทบทุนเพื่อก่อสร้างอาคารสงฆ์อาพาธ และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 100,000 บาท
คณะกรรมการมูลนิธิ เป็นตัวแทนมอบโดยมีทพญ.มาริษา มาสอนและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบึงสามพันเป็นตัวแทนรับมอบDSCF8818
 • จัดตั้งกองทุนมูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถานเพื่อนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
คณะกรรมการมูลนิธิเห็นควรให้มีการเพิ่มจำนวนเงินรวมเป็น 500,000 บาทและตั้งชื่อว่า  “กองทุนมูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถานเพื่อนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม”
นาวาเอกมนตรี โสภา รน. คณะกรรมการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนมอบ โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคมและคณะเป็นตัวแทนรับมอบ
DSCF8766
——————————————————————————————————————-
 • มอบทุนสนับสนุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนและค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ทำการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี
  ผอ.ยอร์ช เสมอมิตร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า เป็นตัวแทนมอบให้กับนางสาวสมิตา ปทุมมณี นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ได้รับทุน
  หมายเหตุ  พิจารณาจากนักเรียนระดับมัธยมปลายที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่เคยมารับทุนจากมูลนิธิฯ
DSCF8778
ดร.วิภารัตน์ ธาราธีรภาพ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
DSCF8784
 • สมทบทุนจัดซื้อที่ดินสร้างศาลาการเปรียญ อู่ข้าว อู่น้ำ และห้องน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญ วัดอโยธยาราชธานี ประเทศอินเดีย จำนวน 10,000 บาท
      (โอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย 083-8-93919-8 มูลนิธิกล้าธรรม เพื่อซื้อที่ดินสร้างวัดอโยธยาราชธานี)S__135929877
——————————————————————————————————————–
           เวลา  10.30 น.  พระสงฆ์วัดแจ้งลำหิน เจริญพระพุทธมนต์ และ ถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ 9 รูป

DSCF8860

DSCF8869

DSCF8854


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


02-8533818 , 0908892520