Category Archives: ภาพกิจกรรม

DSCF8818

“สถาปนามูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน” ครบรอบ 6 ปี

ครบรอบ 6 ปี สถาปนามูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน วันมาฆบูชา  ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 บริจาคสมทบทุนเพื่อการศึกษาให้กับพยาบาลที่จบการศึกษาปี 2564 เพื่อมาปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลแกลง จ.ระยอง จำนวน 120,000 บาท บริจาคสมทบทุนเพื่อก่อสร้างอาคารสงฆ์อาพาธ และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 100,000 บาท จัดตั้ง “กองทุนมูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถานเพื่อนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม” อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ยอดรวม 500,000 บาท ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร” จ.ระยอง จำนวน 50 ทุน ทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย สถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย จำนวน 11 ทุน ทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง จำนวน 11 ทุน ทุนสนับสนุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนและค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ทำการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ทุนการศึกษาให้แก่ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ […]

Read more →
DSCF2387

ครบรอบ 5 ปีวันสถาปนามูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน

ประมวลภาพกิจกรรม ครบรอบ 5 ปี วันสถาปนามูลนิธิ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ มูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน 1) บริจาคสมทบทุน “ปรับปรุงโครงสร้างห้องฉุกเฉินและห้องตรวจผู้ป่วยนอก” โรงพยาบาลแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 100,000 บาท 2) ถวายปัจจัยเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดแจ้งลำหิน 2) มอบอุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาจำนวน 400 ทุน แก่โรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนแกลง วิทยสถาวร อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ทุนละ 2,000 บาท โรงเรียนมักกะสันพิทยา เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดหนองใหญ่ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร   ดร.จารุวรรณ ภักดีดำรงฤทธิ์ และดร.สิเรียม ภักดีดำรงค์ฤทธิ์ […]

Read more →
IMG_1149

ครบรอบ 4 ปี วันสถาปนามูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน

ประมวลภาพกิจกรรม   ครบรอบ 4 ปี วันสถาปนามูลนิธิ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562   ณ มูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน 1) บริจาคสมทบทุนโครงการใจถึงใจ ไอซียู สู่โรงพยาบาลแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 100,000 บาท และบริจาคสมทบทุนพุทธสมาคมจังหวัดนนทบุรี 2) มอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์ และทุนการศึกษาจำนวน 400 ทุน แก่โรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนแกลง วิทยสถาวร อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ทุนละ 2,000 บาท โรงเรียนชำนาญสามัคคี  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ทุนละ 2,000 บาท โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดหนองใหญ่ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน อำเภอลำลูกกา […]

Read more →
IMG_2642

ครบรอบ 3 ปี “สถาปนามูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน”

” มอบทุน 350 ทุนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม “ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียน กีฬา ฯลฯ แก่ตัวแทนโรงเรียน  ในวาระครบรอบ 3 ปี ” สถาปนามูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน ” วันมาฆะบูชา 1 มีนาคม 2561 คณะกรรมการมูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณคณะผู้พิพากษาและผู้มอบทุนมา ณ โอกาสนี้ คณะผู้พิพากษาศาลฎีกา ท่านณพนันท์  เพ็งมาก ท่านปุญชรัสมิ์  วราพงศ์พิศาล  ท่านพรหมพิริยะ เกิดสันเทียะ ท่านสมจิตร์  ปอพิมาย  ท่านสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ท่านวราเชน  ชูพงศ์ คณะผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ท่านมณีรัตน์    พันธุ์โกศล  ท่านปรัชญา  อยู่ประเสริฐ   ท่านคมกริช  ภัทรพิทักษ์   ท่านสุชาดา  โมกยมรรคกุล คณะผู้พิพากษาศาลอุาญา ท่านคมกริช  วรรณไพบูลย์    (รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้) ท่านสุรพล กล่อมจิตต์ (ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีค้ามนุษย์) ท่านวินัย  […]

Read more →
IMG_5419

พิธีมอบทุนการศึกษาจำนวน 104 ทุนแก่เด็กนักเรียนยากจนและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส

พิธีมอบทุนการศึกษาจำนวน 104 ทุนแก่เด็กนักเรียนยากจนและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส คุณแอน สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์  (ดารานักแสดง พิธีกร ผู้จัดละครช่อง 7 สี)      เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ มอบเงินช่วยเหลือเด็กบ้านความหวังเมตตา อ.องครักษ์ จ.นครนายก (จำนวน 14 ทุนๆละ 1,000 บาท)​

Read more →
IMG_5293

คุณแอน สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ เป็นตัวแทนมูลนิธิฯมอบของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ

คุณแอน สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ เป็นตัวแทนมูลนิธิฯมอบของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ

Read more →
02-8533818 , 0908892520