เกี่ยวกับมูลนิธิ

golo

มูล นิธิโพชฌงค์ธรรมสถานเป็นมูลนิธิที่ดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์มิใช่เป็น การแสวงหากำไรหรือประโยชน์อื่นใดให้แก่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใด และมีวัตถุประสงค์

เพื่อจัดตั้งสถานปฏิบัติธรรม สนับสนุนดำเนินการปฏิบัติธรรม และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงปฏิบัติ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในรูปแบบจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์พระภิกษุ สามเณรและประชาชนทั่วไปรวมทั้งผู้ประสบภัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของชาติ บูรณาการพลังและทรัพยากรร่วมกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์  โดยไม่ดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือเป็นปฏิปักษ์กับระบอบการปกครองของประเทศ

44

02-8533818 , 0908892520