hlwng phx ngein neux ngein phimph khi ta rhas S_001

หลวงพ่อเงิน เนื้อเงิน

Poster ครบรอบมูลนิธิ_page-0001

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิจิตร

*******************************

“ทำบุญ 20,000 บาท”

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

พิมพ์ขี้ตา

เนื้อเงิน

รหัส S 01

หลวงพ่อเงิน เนื้อเงิน พิมพ์ขี้ตา รหัส S_002

S 01 หน้าS 01 หลังS 01 ก้น

*******************************

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

พิมพ์ขี้ตา เนื้อเงิน

รหัส S 02

หลวงพ่อเงิน เนื้อเงิน พิมพ์ขี้ตา รหัส S-2

S 02 หน้าS 02 หลังS 04 ก้น

*******************************

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

พิมพ์ขี้ตา เนื้อเงิน

รหัส S 03

หลวงพ่อเงิน เนื้อเงิน พิมพ์ขี้ตา รหัส S-3

S 03 หน้าS 03 หลังS 02 ก้น

*******************************

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

พิมพ์ขี้ตา เนื้อเงิน

รหัส S 04

หลวงพ่อเงิน เนื้อเงิน พิมพ์ขี้ตา รหัส S-4

S 04 หน้าS 04 หลังS 03 ก้น

*******************************

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

พิมพ์ขี้ตา เนื้อเงิน

รหัส S 05

หลวงพ่อเงิน เนื้อเงิน พิมพ์ขี้ตา รหัส S_006

S 05 หน้าS 05 หลังS 05 ก้น

*******************************

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

พิมพ์ขี้ตา เนื้อเงิน

รหัส S 06

หลวงพ่อเงิน เนื้อเงิน พิมพ์ขี้ตา รหัส S_007

S 06 หน้าS 06 หลังS 06 ก้น

*******************************

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

พิมพ์ขี้ตา เนื้อเงิน

รหัส S 07

หลวงพ่อเงิน เนื้อเงิน พิมพ์ขี้ตา รหัส S_008

S 07 หน้าS 07 หลังS 07 ก้น

*******************************

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

พิมพ์ขี้ตา เนื้อเงิน

รหัส S 08

หลวงพ่อเงิน เนื้อเงิน พิมพ์ขี้ตา รหัส S-8

S 08 หน้าS 08 หลังS 08 ก้น

*******************************

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

พิมพ์ขี้ตา เนื้อเงิน

รหัส S 09

หลวงพ่อเงิน เนื้อเงิน พิมพ์ขี้ตา รหัส S_010

S 09 หน้าS 09 หลังS 09 ก้น

*******************************

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

พิมพ์ขี้ตา เนื้อเงิน

รหัส S 10

หลวงพ่อเงิน เนื้อเงิน พิมพ์ขี้ตา รหัส S_011

S 010 หน้าS 010 หลังS 010 ก้น

*******************************

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

พิมพ์ขี้ตา เนื้อเงิน

รหัส S 11

หลวงพ่อเงิน เนื้อเงิน พิมพ์ขี้ตา รหัส S_012

S 011 หน้าS 011 หลังS 011 ก้น

*******************************

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

พิมพ์ขี้ตา เนื้อเงิน

รหัส S 12

หลวงพ่อเงิน เนื้อเงิน พิมพ์ขี้ตา รหัส S_013

S 012 หน้าS 012 หลังS 012 ก้น

*******************************

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

พิมพ์ขี้ตา เนื้อเงิน

รหัส S 13

หลวงพ่อเงิน เนื้อเงิน พิมพ์ขี้ตา รหัส S_014

S 013 หน้าS 013 หลังS 013 ก้น

*******************************

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

พิมพ์ขี้ตา เนื้อเงิน

รหัส S 14

หลวงพ่อเงิน เนื้อเงิน พิมพ์ขี้ตา รหัส S_015

S 014 หน้าS 014 หลังS 014 ก้น

*******************************

*******************************

“ทำบุญ 20,000 บาท”

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

พิมพ์นิยม เนื้อเงิน

hy65dm31jnj808vAAp3An20n0vrfm2g0nwklq7xgj71y6l54hr9xw4y4qm6j0t3gAd4jqx57A9hyq5w7h5211fkw59gvww8qj4mkz2cpf6dnv5zdlAp9jmdt2k91qq2yzz4zvw12f8A29yrdhyg0hpccmvv5A24gk0f05gh9z6skw8khrnlq-2

*******************************

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

พิมพ์นิยม เนื้อเงิน

รหัส AC 01

หลวงพ่อเงิน วัดคลานคลาน พิมพ์นิยม เนื้อเงิน รหัส AC_page-0003

AC 001 หน้าAC 001 หลังAC 001 ก้น

*******************************

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

พิมพ์นิยม เนื้อเงิน

รหัส AC 02

หลวงพ่อเงิน วัดคลานคลาน พิมพ์นิยม เนื้อเงิน รหัส AC_page-0004

AC 002 หน้าAC 002 หลังAC 002 ก้น

*******************************

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

พิมพ์นิยม เนื้อเงิน

รหัส AC 03

หลวงพ่อเงิน วัดคลานคลาน พิมพ์นิยม เนื้อเงิน รหัส AC_page-0005

AC 003 หน้าAC 003 หลังAC 003 ก้น

*******************************

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

พิมพ์นิยม เนื้อเงิน

รหัส AC 04

หลวงพ่อเงิน วัดคลานคลาน พิมพ์นิยม เนื้อเงิน รหัส AC_page-0006

AC 004 หน้าAC 004 หลังAC 004 ก้น

*******************************

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

พิมพ์นิยม เนื้อเงิน

รหัส AC 05

หลวงพ่อเงิน วัดคลานคลาน พิมพ์นิยม เนื้อเงิน รหัส AC_page-0007

AC 005 หน้าAC 005 หลังAC 005 ก้น

*******************************

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
พิมพ์นิยม เนื้อเงิน

รหัส AC 06

หลวงพ่อเงิน วัดคลานคลาน พิมพ์นิยม เนื้อเงิน รหัส AC_06 AC 006 หน้า AC 006 หลัง AC 006 ก้น

*******************************

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
พิมพ์นิยม เนื้อเงิน

รหัส AC 07

หลวงพ่อเงิน วัดคลานคลาน พิมพ์นิยม เนื้อเงิน รหัส AC_07 AC 007 หน้า AC 007 หลัง AC 007 ก้น

*******************************

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
พิมพ์นิยม เนื้อเงิน

รหัส AC 08

หลวงพ่อเงิน วัดคลานคลาน พิมพ์นิยม เนื้อเงิน รหัส AC_08 AC 008 หน้า AC 008 หลัง AC 008 ก้น

*******************************

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
พิมพ์นิยม เนื้อเงิน

รหัส AC 09

หลวงพ่อเงิน วัดคลานคลาน พิมพ์นิยม เนื้อเงิน รหัส AC_09 AC 009 หน้า AC 009 หลัง AC 009 ก้น

*******************************

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
พิมพ์นิยม เนื้อเงิน

รหัส AC 010

หลวงพ่อเงิน วัดคลานคลาน พิมพ์นิยม เนื้อเงิน รหัส AC_010 AC 010 หน้า AC 010 หลัง AC 010 ก้น

*******************************

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
พิมพ์นิยม เนื้อเงิน

รหัส AC 011

หลวงพ่อเงิน วัดคลานคลาน พิมพ์นิยม เนื้อเงิน รหัส AC_011 AC 011 หน้า AC 011 หลัง AC 011 ก้น

*******************************

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
พิมพ์นิยม เนื้อเงิน

รหัส AC 012

หลวงพ่อเงิน วัดคลานคลาน พิมพ์นิยม เนื้อเงิน รหัส AC_012 AC 012 หน้า AC 012 หลัง AC 012 ก้น

*******************************

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
พิมพ์นิยม เนื้อเงิน

รหัส AC 013

หลวงพ่อเงิน วัดคลานคลาน พิมพ์นิยม เนื้อเงิน รหัส AC_014 AC 013 หน้า AC 013 หลัง AC 013 ก้น

*******************************

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
พิมพ์นิยม เนื้อเงิน

รหัส AC 014

หลวงพ่อเงิน วัดคลานคลาน พิมพ์นิยม เนื้อเงิน รหัส AC_015 AC 014 หน้า AC 014 หลัง AC 014 ก้น

*******************************

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
พิมพ์นิยม เนื้อเงิน

รหัส AC 015

หลวงพ่อเงิน วัดคลานคลาน พิมพ์นิยม เนื้อเงิน รหัส AC_016 AC 015 หน้า AC 015 หลัง AC 015 ก้น

*************

ตีโจทย์พระให้แตก ด้วยการใช้ประสบการณ์ และปัญญา
ก็อาจได้พระที่ใครๆว่าสูงเกินจะไขว่คว้า…มาเป็นเจ้าของได้ โดยไม่ต้องใช้เงินแบบเจ้าสัว
 ตาดี มีศรัทธา พระแท้ ทันยุคฯ จะมาโปรดถึงมือคุณ 

*************

“ทำบุญ 20,000 บาท”

รับหลวงพ่อเงิน 1 องค์

ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ

ภายในวันมาฆะบูชา ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ นี้เท่านั้น หรือ จนกว่าพระที่มีอยู่จะหมดไป

**************************

ช่องทางการติดต่อ

ช่องทางการชำระเงิน
  • โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์  
ชื่อบัญชี มูลนิธิโพชฌงค์ธรรมสถาน ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซี สายไหม
เลขบัญชีเลขที่ 982-9-99832-0
– แจ้งชื่อ และ ที่อยู่พร้อมส่งสำเนาใบฝากเงินธนาคารทาง
– มูลนิธิฯจะได้จัดส่งพระสมเด็จไปยังท่านภายใน  ๓ วัน 
หมายเหตุ : ค่าวัสดุภัณ์ พร้อมส่ง 100 บาท หรือ มารับด้วยตนเอง ณ ที่ทำการมูลนิธิฯ
  • เก็บเงินปลายทาง
– แจ้งแบบพระ พร้อมชื่อ และที่อยู่ของท่าน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารมูลนิธิฯ โทร. 02-8533818 หรือ 090-8892520

โอนเงินเข้าบัญชี


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


02-8533818 , 0908892520